Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan:

– Opdrachtnemer; By Marielle.
– Opdrachtgever; de wederpartij van By Marielle; deelnemers aan onze activiteiten.

– Deelnemer; de persoon/personen die namens de opdrachtgever deelneemt aan activiteiten van By Marielle.
– By Marielle events; alle activiteiten georganiseerd door By Marielle.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle kinderfeestjes, knutselfeestjes en creatieve workshops verzorgd door By Marielle (de opdrachtnemer) of aangegaan met derden (de opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes vrijblijvend.

Artikel 4. Wijziging overeenkomst
1. Wijzigingen of aanvullingen op overeenkomsten zijn slechts dan bindend indien door By Marielle (schriftelijk) bevestigd.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.
3. Indien de veiligheid van deelnemers of medewerkers dit noodzakelijk maakt, is By Marielle  gerechtigd de uitvoering van het programma terstond aan te passen, of te annuleren.
4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. By Marielle zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5. In geval van annulering op grond van art. 4.3 is By Marielle tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering op een, in overleg met opdrachtgever nader te bepalen, nieuwe datum.

Artikel 5. Annulering activiteiten
1. Annulering na reservering van activiteiten kan schriftelijk per e-mail geschieden.
2. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van een bevestigde boeking is de opdrachtgever 0% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
3. Bij annulering binnen 3 tot 6 dagen voor aanvang van de bevestigde boeking is de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
4. Bij annulering binnen 3 tot 1 dag(en) voor aanvang van een bevestigde boeking is opdrachtgever 70% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
5. Bij annulering op de dag van aanvang van het programma is opdrachtgever 100% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
6. Het verminderen/ annuleren van het aantal kinderen tot 48 uur voor aanvang van het partijtje kan kosteloos worden gedaan. Het minimum van 6 kinderen blijft gelden, dus zijn er minder dan 6 kinderen betaal je voor minstens 6 kinderen. Bij annuleren/verminderen van aantal kinderen binnen 48 uur gelden artikel 5.4 en 5.5.

Artikel 6. Klachten en reclamaties
1. Klachten over geleverde diensten of producten dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk aan By Marielle te worden gemeld.
2. Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal By Marielle de klacht binnen 14 dagen in behandeling nemen.
3. Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 7. Betaling
1. Betaling van de By Marielle activiteiten kan geschieden per bankoverschrijving of betaalverzoek. Betalingen via bankoverschrijving dienen uiterlijk 7 dagen voor de activiteit binnen te zijn op de bank- of gironummer ten name van By Marielle. Betaalverzoek kan in overleg met Made by Melissa gedaan worden. Deze wordt de dag voor de boeking verzonden en deze dient voorafgaand aan de activiteit te worden bevestigd.
2. Bij nalatigheid van betaling wordt er bij elke herinnering €12,50 in rekening gebracht.
3. By Marielle is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, dat in de bevestiging wordt vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 25% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen 8 dagen na factuurdatum, en dient in ieder geval voor aanvang van de activiteit op de bank- of girorekening van By Marielle te zijn binnengekomen.
4. By Marielle is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Deelname aan een By Marielle activiteit geschiedt geheel op risico van de deelnemer.
2. By Marielle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan, doordat de workshop op uw (thuis) locatie wordt georganiseerd.

3. By Marielle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan kleding, schoenen etc.

4. By Marielle is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
5. By Marielle kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van By Marielle of haar medewerkers, c.q. fouten die toe te rekenen zijn aan de deelnemer.
6. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen die moedwillig aangericht worden door deelnemers worden op de dader(s) zelf verhaald.
7. By Marielle is nimmer aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van persoonlijke eigendommen.
8. By Marielle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering.

Artikel 9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop By Marielle geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor By Marielle niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van By Marielle opgeschort.
3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door By Marielle niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien By Marielle bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 10. Verplichtingen deelnemers
1. Deelnemers worden geacht op het met By Marielle overeengekomen tijdstip op de met By Marielle overeengekomen locatie aanwezig te zijn. Bij het niet nakomen van deze verplichting is By Marielle in geen geval verplicht tot restitutie.
2. Deelnemers zijn verplicht tot en zelf verantwoordelijk voor het vooraf tonen van de voor de activiteit eventueel benodigde documenten.
3. Deelnemers zijn verplicht tot het navolgen van aanwijzingen van By Marielle of door By Marielle ingehuurde derden ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteit, en zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.
4. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van het event daardoor ernstig wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door By Marielle van (voortzetting van) deelname aan het event worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 11. Beeld- en/of geluidsopnamen
1. Bij alle feestjes en workshops van By Marielle kunnen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van de activiteiten en de bezoekers. De opnamen worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Bij deze opnamen wordt uiteraard rekening gehouden met de privacy van de aanwezige kinderen door ze zo min mogelijk met hun gezichten in beeld te brengen. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Foto en film opnames worden gebruikt op sociale media, eigen website en folders en flyer materiaal.
2. Indien de opdrachtgever/bezoeker uitdrukkelijk wenst dat er geen beeld- en/of geluidsopnames van de activiteiten worden gemaakt, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, dient hij dit voorafgaand aan de activiteit kenbaar te maken aan een By Marielle medewerker.
3. By Marielle zal nimmer beeld- en/of geluidmateriaal tegen de wens van de opdrachtgever/bezoeker verveelvoudigen of openbaar maken.

Artikel 12. Overig
1. Zonder voorafgaande toestemming van By Marielle is het niet toegestaan door By Marielle gepubliceerde of verstrekte informatie over te nemen.

Artikel 13. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en geleverde diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter van arrondissement van woon- of vestigingsplaats van By Marielle

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen By Marielle en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

By Marielle staat ingeschreven bij de K.v.K.

Onder nummer: 17200022,

BTW-nummer: NL001747073B19

 

Laatst gewijzigd op 25-11-2021