Algemene voorwaarden

 

By Marielle staat  ingeschreven bij de K.v.K.

onder nummer: 17200022,

BTW-nummer: NL001747073B19

Niets uit deze site, Google of andere zoekmachines, Facebook, Instagram of andere social media, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van By Marielle.

Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld om vooraf duidelijkheid te scheppen waar je bij ons aan toe bent als je bij ons een workshop of kinderfeest boekt.

Mocht er iets mis gaan dan zullen we uiteraard eerst proberen (graag zelfs) om samen tot een oplossing te komen.

 

Alle Workshops dienen per mail door ons bevestigd te worden. 

U kunt altijd geheel vrijblijvend een optie op een datum nemen, deze is een week geldig.  Indien wij daarna niets van u vernemen, behouden wij ons het recht voor om een andere workshop of kinderfeest  aan te nemen.

Gelieve op tijd te komen ivm andere kinderfeestjes, workshop of afspraken. 

Wat u te laat komt gaat van uw eigen tijd af.

Hopende hier rekening mee te houden!

 

De workshops en kinderfeestjes dienen, tenzij anders afgesproken in onze bevestiging, vooraf voor een bepaalde datum aan ons via de bank betaald te worden, deze datum  staat in de bevestigingsmail.

 

Als u een workshop  heeft geboekt met uw eigen groep en wij u hiervan een bevestiging hebben gestuurd, dan is deze definitief. 

Tot uiterlijk 14 dagen  voor aanvang van de workshop of kinderfeest kunt u deze kosteloos annuleren, daarna zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

Indien de workshop  of kinderfeest binnen 14 dagen voor aanvang wordt geannuleerd brengen wij 50% van het totale bedrag in rekening.

Wilt u annuleren 8 dagen voor aanvang brengen wij 100% in rekening

Onze kinderfeestjes zijn vanaf 6 personen.

Er dient ten alle tijden betaald te worden voor 6 kindjes. 

Je kunt bij afwezigheid altijd iemand anders laten deelnemen.

Het volgen van een workshop of kinderfeest gebeurt op eigen risico, By Marielle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.

 

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 8 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 8-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Het kan voorkomen dat we tijdens de workshop foto’s maken die we op de Facebook-pagina van  By Marielle plaatsen, als je dat niet prettig vindt, dit graag van te voren aangeven.

Wij behouden ons het recht voor om informatie/ prijzen op de website tussentijds te wijzigen.

 

 

*laatst gewijzigd 06-11-2018*